هدف تربيت کارشناسانى است که بتوانند در زمينه‌هاى مربوط به کاربرد، نگهداري، تعمير و ترويج ماشين‌هاى کشاورزي، برنامه‌ريزى منطقه‌اي، مکانيزاسيون کشاورزي، مجرى و ارزياب پروژه‌هاى عملياتى و برنامه‌هاى آموزش و تحقيقاتى عمل کنند و همچنين با زمينه‌هاى طراحى ادوات آشنا باشند. دروس تخصصى شامل دروس پايه، دروس مهندسي، مکانيزيم‌هاى مربوط به ادوات و ماشين‌هاى کشاورزي، کاربرد، نگهدارى و تعمير و زمينه‌هاى طراحى آنها است. طول دوره حدود ۴ سال است. دروس دوره به‌ صورت‌هاى نظري، عملى و کارهاى صحرائى است. فارغ‌التحصيلان داراى عنوان مهندسى کشاورزى در رشتهٔ ماشين‌هاى کشاورزى خواهند شد و در صورت دارا بودن شرايط مى‌توانند در سطح کارشناسى ارشد (در داخل کشور) و دکتريٰ ادامهٔ تحصيل دهند. از مراکز عمدهٔ جذب فارغ‌التحصيلان اين رشته: سازمان‌هاى آموزشي، تحقيقاتي، برنامه‌ريزى و اجرائى مانند وزارت جهاد سازندگي، شرکت‌هاى کشت و صنعت، واحدهاى توليدى بخش خصوصى و ... است. آمادگى جسمى و روحى براى کارهاى عملى و برخوردارى از دقت کافى براى محاسبات فنى از ويژگى‌هاى مطلوب داوطلبان اين دوره است و بايد در دروس رياضي، فيزيک و آمار قوى باشند.