راهنمايى

راهنمايى جريان يارى‌ دهنده‌اى است که از طريق يک سلسله فعاليت‌هاى منظم و سازمان يافته به رشد متعادل و همه‌جانبهٔ انسان مى‌انجامد و موجبات بهره‌گيرى از حداکثر توانائى‌هاى بالقوهٔ فرد را در نظام آموزش و پرورش فراهم مى‌آورد. از اين ديدگاه، راهنمايى و آموزش و پرورش تفکيک ناپذيرند و راهنمايي، رشد دانش‌آموزان را تسريع و تسهيل مى‌کند.