سرانجام مشاور بايد جلسهٔ مشاوره را به‌طور موقت و يا دائمى خاتمه دهد. جلسه مشاوره با مراجع بايد زمانى پايان يابد که مراجع به خود ‌- رهبرى برسد و توانائى لازم براى حل مشکل را کسب کرده باشد. ولى در مواردي، جلسه مشاوره قبل از رسيدن به اهداف تعيين شده پايان مى‌يابد و نفع چندانى عايد مراجع نمى‌شود.