فن که به معنى راه و روش و صنعت و هنر است به شيوهٔ اجراى امور طبق قوانين و قواعد اطلاق مى‌گردد. فنون مشاوره مجموعهٔ قوانين نظرى و عملى شيوه‌هاى انجام مشاوره به طور موفقيت‌آميز را در بر مى‌گيرد. مشاور بايد بداند که چگونه جلسهٔ مشاوره را به طريق درست آغاز کند، به چه نحوى بدان ادامه دهد، و نهايتاً با چه شيوه‌اى آن را پايان بخشد. لذا مى‌توان نتيجه گرفت که مشاور براى کمک به مراجع براى حل مشکل و نيز هدايت او در جهت خودکاوى و تصميم‌گيرى مناسب، بايد فنون مشاوره را به‌خوبى بداند. نحوهٔ استفاده از فنون مشاوره به عوامل متعددى از جمله شخصيت مشاور و موقعيت مشاوره بستگى دارد. از اين‌رو، نمى‌توان انتظار داشت که تمام مشاوران از فنون مشاوره عيناً و به‌طور يکسان استفاده کنند. در اينجا فنون گوش‌دادن، انعکاس، سازمان دادن، رهبري، تشويق، شکست، سکوت، مواجهه با مقاومت، و پايان دادن به جلسهٔ مشاوره مورد بررسى قرار مى‌گيرد.