آفتاب

نماسازی ساختمان و نقش افزودنی های بتن در آنبا تو جه به مصالح موجود، دانش نیروی انسانی، مسائل اقتصادی و نظایر آن غالباً در نماسازی ساختمان ها از نماسازی با سنگ های غیرمنظم، منظم، سنگهای پلاک به شکل لوحه سنگ، انواع آجر نما تا نماسازی با قطعات پیش ساخته و صنعتی مانند صفحات پیش ساخته بتنی با اتصال به اسکلت ساختمان، صفحات پیش ساخته به منزله قالب دائمی، صفحات پیش ساخته برای پوشش دیوار با مصالح بنایی استفاده می شود .

نقشه های اجرایی باید دربردارنده جزئیات مربوط به رنگ، بافت و شکل نماسازی بوده و در تعیین آنها به مسائل اقتصادی، اقلیمی و نوع استفاده از ساختمان توجه شده باشد . چنانچه در خصوص جزئیات نماسازی کمبودهایی در نقشه ها و مشخصات مشاهده گردد ، پیمانکار موظف است در خصوص تعیین تکلیف این موارد نظر دستگاه نظارت را جلب نماید . به هر حال نماسازی باید دقیقاً مطابق نقشه های اجرایی صورت پذیرد.
با تو جه به مصالح موجود، دانش نیروی انسانی، مسائل اقتصادی و نظایر آن غالباً در نماسازی ساختمان ها از نماسازی با سنگ های غیرمنظم، منظم، سنگهای پلاک به شکل لوحه سنگ، انواع آجر نما تا نماسازی با قطعات پیش ساخته و صنعتی مانند صفحات پیش ساخته بتنی با اتصال به اسکلت ساختمان، صفحات پیش ساخته به منزله قالب دائمی، صفحات پیش ساخته برای پوشش دیوار با مصالح بنایی استفاده می شود . همچنین با توجه به تنوع نماهایی چون دیوارپوش های شیشه ای، دیوارپوش از فلزات رنگین غیرآهنی و لعابدار یا لوحه های مصنوعی، این گونه نماسازی ها نیز رایج می باشد.
 

انواع نماسازی

با توجه به مصالح موجود، دانش نیروی انسانی، مسائل اقتصادی و نظایر آن غالباً در نماسازی ساختمانها از نماسازی با سنگهای غیرمنظم، منظم، سنگهای پلاک به شکل لوحه سنگ، انواع آجر نما تا نماسازی با قطعات پیش ساخته و صنعتی مانند صفحات پیش ساخته بتنی با اتصال به اسکلت ساخ تمان، صفحات پیش ساخته به منزله قالب دائمی، صفحات پیش ساخته برای پوشش دیوار با مصالح بنایی استفاده می شود . همچنین با توجه به تنوع نماهایی چون دیوارپوشهای شیشه ای، دیوارپوش از فلزات رنگین غیرآهنی و لعابدار یا لوحه های مصنوعی، این گونه نماسازیها نیز رایج می باشد.

نماسازی با سنگ

نماسازی با سنگ شامل نماسازی با سنگهای غیرمنظم مانند لاشه، لاشه موزائیکی، لاشه موزائیکی درز شده و نماسازی با سنگهایی منظم مانند بادبر، بادبر سرتراش، بادکوبه ای، تیشه ای، صیقلی و نماسازی با سنگهای پلاک از لوحه سنگ می باشند . مقاومت فشاری سنگها، میزان جذب آب، تاب در برابر یخبندان، ثبات در مقابل نور و سایر ویژگیهای سنگ طبق مشخصات مندرج در فصل مصالح خواهد بود.

نماسازی با آجر

در نماهای آجری، دیوارها باید کاملاً شاقولی اجرا شوند، انحراف نما از امتداد قائم برای هر طبقه به ارتفاع 3، متر نباید از 6 میلیمتر تجاوز کند . انحراف از امتداد قائم در کل ارتفاع ، نباید از 30 میلیمتر بیشتر باشد. رواداری پهنای بندها در نماسازی آجری ، باید برابر 1± میلیمتر اختیار شود . در نماسازیهای آجری برای اجرای ملات با ضخامت یکنواخت ، استفاده از شمشه ملات در دو انتهای دیوار ریسمان کشی بین آنها الزامی است . ضخامت این نبشیها که معمولاً از چوب ساخته می شون د، باید برابر ضخامت بندها اختیار شود. حداکثر انحراف مجاز بندهای عرضی از حالت افقی در سطح دیوار، 6 میلیمتر برای دیوارهای به طول تا 6 متر و 12 میلیمتر برای دیوارهای طویل تر خواهد بود . حداکثر انحراف مجاز از امتداد قائم برای بندهای عمودی در مورد دیوارهایی به ا رتفاع تا 6 متر ، 6 میلیمتر و برای دیوارهایی با ارتفاع بیشتر ، 12میلیمتر است. در نماهای آجری چنانچه آجرهای نما و آجرهای پش ت کار به طور همزمان اجرا شوند ، باید آجرهای نما به صورت کله و راسته چیده شوند تا ضمن مشارکت در تحمل بارهای وارده بر دیوار ، پیوستگی لازم بین آجرهای نما و آجرهای پشت کار تأمین شود . در این حالت لازم است ابعاد آجرهای نما برابر ابعاد آجرهای پشت کار باشد . چنانچه آجرهای نما پس از اجرای قسمتهای باربر چیده شوند ، باید برای تأمین پیوستگی نما و قسمتهای باربر از اتصالات فلزی استفاده شود . در این حالت برا ی انتقال بار نماسازی به اسکلت بنا، باید تدابیر سازه ای مناسب اتخاذ گردد.

نماسازی با استفاده از بتن نمایان

به منظور جلوگیری از چسبندگی بتن و قالب ، باید از مواد رهاساز مناسب استفاده شود. هنگام به کار بردن مواد رهاساز ، باید دقت به عمل آید تا میلگردها آلوده نشوند . سازگاری مواد رهاساز با سطح و حجم بتن از نکات مهم در بتن های نمایان است.

ماسه پاشی

به منظور ساییدن سطوح بتنی ممکن است از روش ماسه پاشی بهره گیری نمود ، در این موارد باید ماسه خشک بوده و قطر ذرات آن 1 تا 3 میلیمتر باشد . هنگام کار باید از کلاه، عینک ایمنی و ماسک تنفسی استفاده شود.

نمای بتنی الوان

در این نوع نماسازی با استفاده از ورقه نازک جداکننده ای موسوم به قالب فرعی ، بین قالب اصلی نما و بتن معمولی داخلی حدود 2 سانتیمتر فاصله ایجاد می شود . هنگام بتن ریزی معمولی این فضا نیز با سیمان سفید یا رنگی و شن و ماسه الوان و یا ملات موزائیک پر می شود و به تدریج با اتمام بتن ریزی قالب فرعی بالا کشیده می شود تا دو نوع بتن در هم داخل شوند و ضمن ایجاد بتن یکپارچه نمای رنگی مطلوب فراهم آید. در این نوع بتن شن و ماسه باید ریزتر و میزان سیمان بیشتر باشد.فراموش نکنید برای بهبود کیفیت سیمان از کمک سایش و بهبود دهنده ها استفاده نمایید.

نماسازی صنعتی

پیامد صنعتی شدن ساختمان سازی، استفاده از اعضا و قطعات پیش ساخته صنعتی در نمای ساختمانها است. در این نوع نماسازی ها ممکن است از قطعات پیش ساخته بتنی، شیشه ای، فلزی، گچی و نظایر آن ، استفاده نمود . هنگامی که از اعضا و قطعات ساخته شده در نماسازی ساختمان ها استفاده می شود، باید توصیه ها و نکات اجرایی کارخانه سازنده دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.

نماسازی با قطعات پیش ساخته بتنی

قطعات پیش ساخته بتنی ممکن است نقش تزئینی و در پاره ای موارد نقش تزئینی و سازه ای را تواماً ایفا نمایند، همچنین این گونه قطعات ممکن است دربردارنده اجزایی برای جلوگیری از انتقال حرارت و صدا نیز باشند، در این موارد معمولاً قطعات پیش ساخته بتنی را به صورت چندلایه می سازند . لایه خارجی که معمولاً 5 تا 8 سانتیمتر ضخامت دارد ، نقش معماری و تزئینی داشته و برای مقابله با تغییر شکل های حرارتی دارای شبکه ای از فولاد خواهد بود . لایه میانی به ضخامت 3 تا 10 سانتیمتر از مواد و مصالح عایق حرارت و صدا تشکیل می شود . لایه داخلی به ضخامت 12 تا 15 سانتیمتر ، نقش سازه ای داشته وبرای تحمل بارهای وارده فولادگذاری شده است لایه خارجی علاوه بر نقش تزئینی ، باید ضمن هماهنگی با شرایط اقلیمی و نوع استفاده از ساختمان بتواند بخشهای درونی قطعه را در مقابل فرسایش درازمدت حفظ نماید.نقش افزودنی های بتنی و روان کننده های بتنی در بهبود و افزایش کیفیت نمای سطحی ساختمان بسیار مهم است.
وبگردی