آفتاب

تعبیر خواب قربانی کردن گوسفند زندهبسیاری از ما اعتقاد داریم که در هنگام خواب روح از جسم انسان جدا خواهد شد، و به عالمی دیگر خواهد رفت و اتفاقاتی که در خواب میبینم، کم و بیش همان اتفاقاتی می باشند که روح ما در عالم دیگری تجربه کرد است.

برای تمام ما ممکن است پیش امده باشد که در خواب ببینیم گاو یا گوسفندی را قربانی می کنیم، و برای یافتن تعبیر آن از کتب تعبیر خواب متفاوت و فراوانی استفاده میکنیم، ولی در این مطلب ما سعی داریم تا تمام اطلاعات لازم جهت تعبیر خواب گوسفند زنده را در اختیار شما قرار دهیم.
بسیاری از ما اعتقاد داریم که در هنگام خواب روح از جسم انسان جدا خواهد شد، و به عالمی دیگر خواهد رفت و اتفاقاتی که در خواب میبینم، کم و بیش همان اتفاقاتی  می باشند که روح ما در عالم دیگری تجربه کرد است. روح در خواب به آسمان رفته و به همین دلیل است که ما خواب میبنیم و گاهی نیز رویای صادقانه می بینیم. اگر قرآن را بخوانید بارها در آن کلمه خواب را مشاهده کرده اید، در قران کلمه خواب بنام حلم آمده است و گاهی نیز به صورت جمع یعنی احلام، و گاهی نیز منام و رویا. در احادیث مختلف نیز خواب به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب قربانی کردن گوسفند

همانطور که می دانید خواب از نشانه های خداوند بزرگ است، و این را نیز خوب میدانیم که خواب برادر مرگ می باشد و بی شباهت به مرگ نیست. شباهت مرگ و خواب در این می باشد که هنگامی که می میریم روح از جسم جدا می شود و در هنگام خواب نیز همین اتفاق رخ می دهد.
برخی از افراد بعد از دیدن خواب قربانی کردن گوسفند زنده برای دفع بلا و یا بر اساس اعتقادات خود تصمیم به ذبح گوسفند زنده می کنند، شما نیز اگر از این دسته افراد هستید که پس از دیدن خواب قربانی نمودن گوسفند زنده سریعا به فکر قربانی کردن گوسفند زنده جهت رفع بلا هستید، می توانید برای اطلاع از قیمت گوسفند زنده با ما در سایت دامداران پاک در ارتباط باشید و با خیال راحت و با کمترین قیمت خرید خود را تکمیل نمایید.
قربانی کردن در خواب نشانه نجات و رستگاری می باشد و دیدن قربانی کردن نشانه انتفاع و سود بردن است، به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب نیز بدهند. اگر فردی خواب دید که به سفر حج رفته است و روز عید قربان می باشد، و گوسفندی را قربانی می کند به معنای این است که در انجام امر حق کوشا می باشد و چنانچه میدید که از سفر می آید و جلویش گوسفندی را قربانی می کنند بای خیرات و صدقه دهد.
چنانچه در خواب ببینید که حیوانی حلال گوشت را قربانی می کنید بسیار خوب است ولی اگر ببیند که خودش یا دیگری حیوان حرام گوشتی را قربانی می کند نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه می باشد.
 

تعبیر خواب ذبح گوسفند از امام صادق(ع)

در  روایتی از امام صادق (ع) امده است که دیدن خواب قربانی کردن گوسفند نشان از چهار چیز  می باشد:
1.    دیدن قربانی در خواب این می باشد که از ترس ایمن خواهید شد.
2.    قربانی کردن گوسفند زنده در خواب نشان این است که به حاجت و مراد خویش خواید رسید.
3.    قربانی گوسفند در خواب نشان خیر و برکت وارد زندگی می شود است.
4.    و اخرین مورد نیز نشان دهنده این ایست که قحطی و تنگی روزی به زودی از بین خواهد رفت.
تعبیر خواب قربانی کردن گوسفند زنده به روایت علما:
قربانی کردن گوسفند، در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند.
•    اگر ببینید گوسفند را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی و مال و اموال او را مصرف می‌ نمایی.
•    اگر ببینید گوسفند قربانی کرده‌ای، یـعـنـی اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی.
تعبیر خواب قربانی کردن گوسفند به روایت حضرت یوسف(ع):
زیاد شدن مال و دولت می باشد.

تعبیر خواب قربانی کردن گوسفند زنده از دید معبران بزرگ:

1.    تعبیر خواب ذبح به روایت محمد بن سیرین:

اگر در خواب ببینی که شتر یا گوسفندی را قربانی می کنی، بیننده این خواب اگر برنده باشد آزاد خواهد شد. اگر بیمار می باشد شفا پیدا خواهد کرد، و اگر آزاد می باشد رستگاری میابد و حچ اسلام بگذارد، همچنین اگر ترسی داشته باشد ایمن خواهد گشت. اگر در تنگی باشد به فراخی خواهد رسید و اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببیند،دلیل که اثر آن بیشترمی باشد.
 

2.    تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:


قربانی کردن گوسفند در خواب نشان دنده نجات و رستگاری است، و دید قربانی کردن دیگران نشان دهنده انتفاع و سود است به خصوص اگر گوشت قربانی به ببینده خواب نیز بدهند. اگر بننده خواب ببیند که حیوانی حلال گوشت را قربانی میکند بسیار خوب است. چنانچه در خواب ببیند که چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشتی را ذبح می کنند نشان دهنده فساد و تباهی و ارتکاب به گناه است. چنانچه در خواب ببیند که گوسفندی را ذبح میکند و گوشت آن را تقسیم میکند تعبیر آن خوب است و علامت این می باشد که از شما به دیگران خیر و خوبی خواهد رسید.

3.    تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی:

چنانچه در خواب ببینی که گوشت قربانی را میخوری، یعنی سود و منفعت بسیاری نسیب تو خواهد شد، و اگر ببینی که شتری را قربانی کرده ای و از گوشت آن به مردم میدهی یعنی مرد بزرگی در آنجا قربانی خواهد شد.

4.    تعبیر خواب به روایت انلی بیتون:

اگر قصابی را به هنگام ذبح گاو در خواب ببینید، نشانه آن است که بیماری کشنده ای در کمین یکی از افراد خانواده شماست.

5.    تعبیر خواب به روایت جابر مغربی:

دیدن قربانی درخواب، دلیل بشارت است.

تعبیر خواب گوسفند:

•    تعبیر خواب گوسفند، غنیمت می‌باشد.
•    اگر ببینی گوسفندهای زیادی داری و می‌دانی که برای خودت می‌باشند، یـعـنـی نعمت بسیاری به دست می‌آوری.
•    اگر ببینی گوسفند بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.
و    اگر در خواب ببینی شیر گوسفند می‌خوری، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری.
منبع: دامداران پاک
وبگردی