آفتاب

سخنان ارزشمند تاریخیسخنان آرامش بخش كاراتر از يك سطل آب براي خاموش كردن آتش است.

 سخنان آرامش بخش كاراتر از يك سطل آب براي خاموش كردن آتش است.
وبگردی