آفتاب

سخنان ادیبانهسخنان ادیبانه

وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.اسکاروایلد

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦

با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار. ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦

اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است. ناپلئون

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦

تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است. آنتونی رابینز

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده♦♦♦♦♦♦♦♦

رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده♦♦♦♦♦♦♦♦

هر چه بیشتر عشق بورزید دیگران نیز مجوز آن را خواهند یافت تا عشق بیشتری به شما و نیز دیگران بورزند . باربارا دی آنجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده♦♦♦♦♦♦♦♦

دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦

از آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس . مثل چینی

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦

دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلر

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است . ویکتور هوگو

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین . اسکاروایلد

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است . ارد بزرگ
وبگردی