آفتاب

دینیاگر نمازت قضا شد و احساس پشیمانی نکردی بدان که ایمانت ضعیف است.


اگر نمازت قضا شد و احساس پشیمانی نکردی

بدان که ایمانت ضعیف است.