آفتاب

حکیم ارد بزرگمهربانان را باید ستایش نمود.

مهربانان را باید ستایش نمود.
وبگردی