آفتاب

جرج ارولمردمی که سیاستمداران فاسد را انتخاب میکنند قربانی نیستند شریک جرمند.

مردمی که سیاستمداران فاسد را انتخاب میکنند 

قربانی نیستند 

شریک جرمند.
وبگردی