آفتاب

ادیباحترام برای کسانی است که لایقش هستند نه طالبش.

احترام برای کسانی است که لایقش هستند

نه طالبش.
وبگردی