آفتاب

کدام ماه از سال 28 روز دارد؟کدام ماه از سال 28 روز دارد؟

.

.

.

.

جواب: همه ماه ها 28 روز را دارند!
وبگردی