آفتاب

چیستان های سخت برای باهوش هابا چیستان های جذاب در آفتاب هوش خودتون رو بسنجید

چیستان سخت شماره 1 

کسی که آن را می سازد، نیازی به آن ندارد

کسی که آن را میخرد، برای خودش استفاده نمیکند.

کسی که از آن استفاده می کند نه می تواند آن را ببیند و نه احساس کند.

آن چیست؟

چیستان سخت شماره 2

چه چیزی می‌تواند به سراسر دنیا سفر کند در حالی که در یک گوشه نشسته است؟

چیستان سخت شماره 3

من وقتی جوان هستم قد بلندی دارم و وقتی پیر شدم کوتاه قد می شوم . من چه هستم؟

چیستان سخت شماره 4

آن چیست که دست دارد اما نمی تواند کف بزند؟

چیستان سخت شماره 5

شما می توانید من را از بلندترین ساختمان رها کنید و من هیچ طوری نمی شوم، اما اگر من را در آب بیندازید می میرم من چی هستم؟

چیستان سخت شماره 6

آن چیست که سر دارد اما بدن ندارد؟

چیستان سخت شماره 7

آن چیست که چشم دارد اما نمی تواند ببیند


جواب:

1. تابوت

2. تمبر

3. شمع

4. ساعت

5. کاغذ

6. سکه

7. سوزن