آفتاب

چیستان های سادهابتدا سوالات را بخوانید و به جواب آن فکر کنید.

چیستان 1- آن چیست که بال ندارد ولی پرواز می کند و چشم ندارد ولی گریه می کند؟
اَبر

چیستان 2- آن چیست که خیلی تیغ دارد، ولی ساقه، برگ و ریشه ندارد؟
جوجه تیغی

چیستان 3- آن چیست که پا دارد، اما راه نمی رود؟
میز و صندلی

چیستان 4- آن چیست که هر وعده غذایی تو سفره هست؛ اما ما آن ها را نمی خوریم؟
قاشق و چنگال

چیستان 5- آن چیست که به هر چیزی مزه می دهد، اما گریه تو را درمیارد؟
پیاز
وبگردی