آفتاب

چیستان های جذاب با جوابچیستان یا چیست آن، یک گونه از پازل است که در آن شعر، نثر یا سوالی با بیان نشانه‌ها و ویژگی‌ها و مشخصات یک چیز معین یا توصیف آن چیز (بی آنکه از آن نامی برده شود) نام یا پاسخ آن را از شخص مقابل مورد پرسش قرار می‌دهد و کاربرد آن هوش آزمایی یا مسابقه است.

لطفا چیستان ها را به دقت بخوانید و کمی هم به جواب فکر کنید, بعد از مطمئن شدن از جواب پاسخ ها را مشاهده کنید.(پاسخ ها زیر هر سوال آمده است)

1- آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

پاسخ 1: نوار

2- آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟

پاسخ2: قارچ

3- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

پاسخ3: شلغم نیم آن لنگ است در معنی

4- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

پاسخ4: ساعت پاندول دار

5- برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟

جواب5: کاهو

6- آن چیست که جان دارد و نفس نمی کشد؟

پاسخ6: فنجان

7- رنگ سفید صخره ها آید میان سفره ها هركس نداند نام او مزه ندارد كام او.

پاسخ7: نمک

8- آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟

پاسخ 8: کوزه

9-موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک.

پاسخ 9: تفنگ

10- یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

پاسخ 10: ده نفر

11- چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

پاسخ 11: غاز

12- آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟

پاسخ 12: قلم نی

13- آن چیست که با یک نجوا می توان شکست؟

پاسخ 13: راز

14- آن چیست كه خود ریسد و خود بافد جامه. پوست در پوست گرد یكدیگر؟

پاسخ 14: عنكبوت

15- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود؟

پاسخ 15: شقایق

16- من وقتی جوان هستم قد بلندی دارم و وقتی پیر شدم کوتاه قد می شوم . من چه هستم؟

پاسخ 16: شمع

17- اون چیه که وقتی میبینیش نمیخریش. اگه هم بخریش نمیپوشیش. اگه هم بپوشیش نمیبینیش؟

پاسخ 17: کفن

18- آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چو ماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

پاسخ 18: لامپ

19- من هر روز صورت اصلاح می کنم، ولی ریش ام همیشه به یک اندازه است. من چه کسی هستم؟

پاسخ 19: آرایشگر

20- آن چیست که قابل اندازه گیری هست، ولی قابل مشاهده نیست؟

پاسخ 20: زمان

21- یک بار می چرخم، آن چه بیرون است داخل نخواهد شد. یک بار دیگر می چرخم، آن چه داخل است بیرون نخواهد شد. من چه هستم؟

پاسخ 21: کلید

22- پرتو می افکنم، روشن می کنم، و نور سفید می پراکنم؛ می توانم روزت را با یک پرتوی نور روشن کنم؛ همه ی آدم ها را جذب و مسحور می کنم؛ می توانم قهرها را آشتی دهم. من چه هستم؟

پاسخ 22: لبخند

23- تا وقتی من را به کس دیگری ندهی، نمی توانی نگه ام داری. من چیست ام؟

پاسخ 23: قول

24- آن چیست که ذات اش آب است و دشمن اش هم آب؟

پاسخ 24: یخ

25- نام برادر شهردار شهر ” جان ” است. ولی جان می گوید، هیچ برادری ندارد. چه طور ممکن است؟

پاسخ 25: شهردار شهر یک زن است.

منبع: ساعدنیوز
وبگردی