آفتاب

چیستان های جالب همراه با جواب های جالببا چیستان های جذاب در آفتاب هوش خودتون رو بسنجید

چیستان های جذاب و جالب 


 آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

نوار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد وکفش ندارد؟

قارچ


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ ونیم دیگرش غصه باشد؟

 شلغم نیم آن لنگ است در معنی


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

ساعت پاندول دار


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟

کاهو


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


آن چیست که جان دارد و نفس نمی کشد؟

فنجان


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


رنگ سفید صخره ها آید میان سفره ها هرکس نداند نام او مزه ندارد كام او.

نمک


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟

کوزه


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک.

تفنگ


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


یک زن و شوهر هفت پسر دارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

ده نفر


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

غاز


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟

قلم نی


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


آن چیست که با یک نجوا می توان شکست؟

راز


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


آن چیست كه خود ریسد و خود بافد جامه. پوست درپوست گرد یكدیگر؟

عنكبوت


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناور می شود؟

شقایق


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


من وقتی جوان هستم قد بلندی دارم و وقتی پیر شدم کوتاه قد می شوم . من چه هستم؟

شمع


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


اون چیه که وقتی میبینیش نمیخریش. اگه هم بخریش نمیپوشیش. اگه هم بپوشیش نمیبینیش؟

کفن


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چو ماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

لامپ


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


من هر روز صورت اصلاح می کنم، ولی ریش ام همیشه به یک اندازه است. من چه کسی هستم؟

آرایشگر


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


آن چیست که قابل اندازه گیری هست، ولی قابل مشاهده نیست؟

زمان
وبگردی