آفتاب

چیستان های جالب با جواب های جالببا چیستان های جذاب در آفتاب هوش خودتون رو بسنجید

اون چیه که سفیده ولی قند نیست ، ریشه داره ولی درخت نیست ؟

 (دندان)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آن چیست که یکی است ولی همیشه با تو هست ؟

(خدا)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آن چیست که نه دست دارد و نه پا اما از همه جا خبر دارد؟

(باد)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

 آن چیست که به اندازه گلابی است اما سفید و سبز و سرخ و آبی است.

مه نیست اما مثل ماه روشنه .

جان نداره ولی ستاندار جانه. همیشه در حبابی هم محفوظه ؟ 

(لامپ)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آن چیست که خون سیاه را می خورد اما راه سفید میرود؟ 

(قلم نی)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آن چیست چیستان است که مثل سه دکان تو در تو است اولی مثل چرم فروشی دومی مثل پرده فروشی و سومی مثل یاقوت فروشی؟

(انار)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کدام رازداری است که تا سرش را نبریم رازش را نمی گوید؟

(نامه)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آن چیست که پر دارد و پرواز نمی کند؟

(پرگار)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟

(کاهو)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

این چیه که مورچه داره ، اما مار نداره ؟

(نقطه)
وبگردی