آفتاب

معما و چیستان همراه با جواببا چمد نمونه معما جالب و جذاب همراه ما باشید

1- آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا کنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟
2- آن چیست که گرداگرد درخت و چوب است اما هیچگاه به داخل درخت و چوب نمی رود؟
3- این چیه که مورچه داره ، اما مار نداره ؟
4- برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟
5- آن چیست که جان دارد و نفس نمی کشد؟
6- آن چیست که پر دارد و پرواز نمی کند؟
7- کدام رازداری است که تا سرش را نبریم رازش را نمی گوید؟ 
.
جواب
1- مگس
2- پوست درخت
3- نقطه
4- کاهو
5- فنجان
6- پرگار
7- نامه
وبگردی