آفتاب

آن چیست که چه پر باشد و...چیستان را به دقت بخوانید و کمی هم به جواب فکر کنید...

 آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟پاسخ چیستان
نوار
وبگردی