آفتاب

آن چیست که سرگرمی زمستان است؟آن چیست که سرگرمی زمستان است؟

جواب: کلاه

آن چیست که تولد دارد ولی مرگ به هیچ عنوان ندارد؟

جواب: نقطه

آن چیست که پر دارد اما نمی پرد، دو پا دارد ولی همیشه با یک پا راه می رود؟

جواب: پرگار

آن چیست که هم ماه دارد و هم نان داردو هم داروخانه؟

جواب: قرصوبگردی