آفتاب

پرکاربردترین ضرب المثل های انگلیسیضرب المثل های انگلیسی یکی از بخش‌هایی هستند که استفاده درست از آنها شما را به‌عنوان یک شخص با قدرت مکالمه بالا معرفی می‌کند.

نابرده رنج گنج میسر نمی شود                                                            no pains ,no gains

خواستن توانستن است                                               where there is a will there's a way 

اب در هاون کوبیدن                                                                       he beats a dead horse                         

پول علف خرس نیست                                                   money doesn’t grow on the tree          

نوش دارو بعد از مرگ سهراب                                                      after death the doctor                 

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو       when you are in Rome,do as the Romans do

او خیالات خام در سر دارد                                                        he builds castles in the air         

توانا بود هرکه دانا بود                                                                       knowledge is power                            

پیمانه اش پر شده است                                                             his days are numbered               

به هرجا بری آسمان همین رنگه                                                     all roads lead to Rome        

از اب گل الود ماهی گرفتن                                                           fish in troubled waters               

خشک و تر با هم می سوزند                                                 everyone is in the same boat    

دل به دریازدن                                                                                       take the plunge                                          

باد آورده را باد می برد                                                                   easy comes,easy goes                      

بی خبری خوش خبری است                                                           no news is good news               

شاهنامه آخرش خوش است                                                         all is well that ends well             

دو صد گفته چون نیم کردار نیست                                  actions speak louder than words 

هر گردی که گردو نمی شو                                                          all that glitters is not gold           

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است                                                 better late than never 

کوری که عصاکش کسی شود                                                     the blind leading the blind          

جوجه را آخر پاییز می شمارند         don’t count your chickens before they’re hatched

دیگ به دیگ میگه روت سیاه                                      the pot calling the kettle black

دندان اسب پیش کشی را نمی شمارند                      don’t look a gift horse in the mouth      

یک دست صدا ندارد                                                        many hands make light work                 

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد        The shoemaker’s wife goes the worst shod

از دنده چپ برخاستن                                             To get out of bed on the wrong side

با یک گل بهار نمی شود                                    One swallow does not make summer

باد آورده را باد می برد                                                                       Light come, light go                            

نانش در روغن است                                             His bread is buttered on both sides   

یک تخته اش کم است                                                                       He is a button short                           

به ساز کسی رقصیدن                                                          To dance to a person’s tune             

حساب حساب است، کاکا برادر                                                          Bargain is bargain              

مثل خر در گل مانده                                                          Like a duck in thunderstorm              

نخود هر آشی بودن                                                          To have a finger in every pie             

دست و پا چلفتی است                                                      His fingers are all thumbs          

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزه                                      There is no smoke without fire

از چاه درآمدن و در چاله افتادن                         To fall from the frying pan into the fire

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد                                A burnt child dreads the fire 

آرامش قبل از طوفان                                                                 After storm cames calm                     

پا توی یک کفش کردن                                                                          Harp on one string                             
وبگردی