آفتاب

فهرستی از بهترین ضرب المثل های انگلیسی همراه با ترجمهبرخی از ضرب‌المثل‌ها، مفهوم خاصی دارند که مانند یک درس زندگی هستند. در این قسمت از مقاله تعدادی از ضرب‌المثل‌های خاصی انگلیسی را مشاهده می‌کنید که شبیه توصیه و نصیحتی برای بهتر زندگی کردن هستند.

· Winning isn’t everything  | برد و پیروزی که همه‌چیز نیست


· Winning is earning, losing is learning | پیروزی موفقیت است و شکست تجربه


· You can’t make bricks without straw | با دست‌خالی نمی‌توان کاری انجام داد


· A Younger idler, an old beggar  | جوان بیکار امروز، گدای پیر فرداست، در جوانی کارکن تا در پیری گدایی نکنی


· Act quickly, think slowly | خوب تأمل‌کن، زود دست بکار شو


· Act today only tomorrow is too late | کار امروز به فردا نینداز


· You want a thing done, does it yourself | کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من


· You can’t keep a good man down | خواستن توانستن است


· You saw nothing, you heard nothing | شتر دیدی ندیدی


· You took the words out of my mouth | جانا سخن از زبان ما می‌گویی


· You are scraping the bottom of the barrel | ملاقه‌ات به ته‌دیگ خورده است


· You must lie on the bed you have made | خودکرده را تدبیر نیست


· Whatever comes up is welcomed | هر چه پیش آید، خوش آید


· What must be, must be | از تقدیر گریزی نیست؛ آنچه باید بشود می‌شود


· What goes around, comes around | چیزی که عوض دارد، گله ندارد


· He who hesitates is lost  | کارها به صبر برآید و مستعجل به سر درآید


· Honesty is the best policy | درستی بهترین سیاست است


· Every dog is a lion at home | سگ در خانه صاحبش شیر است


· Every light has its shadow | هر گلی را خزانی در کمین است


· Either win the saddle or lose the horse | یا سر می‌رود یا کلاه می‌آید


· The End justifies the means | هدف وسیله را توجیه می‌کند


· Experience is the mother/father of wisdom | تجربه مادر/پدر خرد است