آفتاب

ضرب المثل های خنده دار و زیبا فارسی ایرانیضرب المثل هاي‌ فارسی بسیار جذاب و کوتاه و پر معنی می‌باشد. ضرب المثل کمک می کند آموزش هایی را ساده و زیبا بیان کنیم تا دیگران از ان درس بگیرند.

ادب از که آموختی از بی ادبان : با دیدن رفتار بی ادبان آن کارها را انجام ندادن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آب در هاون کوبیدن : کار بیهوده انجام دادن .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آش کشک خاله ات رو بخوری پاته نخوری پاته : این کار را باید انجام دهی چه دلت بخواد چه دلت نخواد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

 آش دهان سوزی نیست : بسیار مطلوب و محبوب نیست.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آتیش بیار معرکه: بهم زنی می کند .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آتیش زده به مالش : هر چی داشته بخشیده .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آب از دستش نمی چکد : خیرش به کسی نمی رسد .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آفتاب عمرش لب بومه : چیزی به مرگش نمانده .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آسمون همه جاش یه رنگه: هر جا که باشی وضع همینه .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

از این ستون به آن ستون فرجی است : گذشت زمان ممکن است برای حل مشکل تو مؤثر واقع شود.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آب ازآهن جدا کردن: کار د شواری را انجام دادن .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آب از دریا بخشیدن : از مال دیگران بخشیدن و منت نهادن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آب برو ، نان برو تو هم به دنبالش برو: جمله ی توهین آمیزی است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اسب تازی گر ضعیف بود همچنان از طویله ی خربه انتقاد از بی اهمیت ها

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آن راکه حساب پاک است ازمحاسبه چه باک است :کسی که کارش درست است از حساب و کتاب ترسی ندارد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اندازه نگهدار کلو اشربوا و لا تسرفوا : پرخوری .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روز را دریابی : استفاده از اندک فرصت مانده

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آنروز که آواز بود فکر زمستانت هم بود: به فکر آینده نبودن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آب دریا به دهن سگ نجس نمی شود : پشت دیگران از کسی بدگویی کردن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بازبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد: با چرب زبانی کارهای خویش را پیش می برد .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بزک نمیر بهار میاد .خربزه با خیار میاد: به کسی وعده های دورو دراز دادن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بادمجان بم آفت نداره: مقاومت داشتن در برابر سختی ها

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

با یک گل بهار نمیشه: با یک شخص درستکار دنیا درست نمی شود.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

با یه من عسل هم نمی شود خوردش: بد اخلاق بودن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

به دعای گربه ی سیاه ، بارون نمی باره: خشم خدا نسبت به افراد بدکار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

برای لای جرز دیوار خوبه: خیلی بی مصرف است.

با یک تیر و دو نشون زدن: با انجام یک کار به چند نتیجه عالی رسیدن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

باد آورده را باد می برد: هر چیزی که آسان بدست می آید آسان هم از دست می رود.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

به در گفت دیوار بشنوه: غیر مستقیم حرف زدن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

به نطق آدمی بهتر است از دواب ، دواب از تو به گر نگویی صواب : استفاده از سخنان خوب در حرف زدن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

با هر دست که دادی پس می گیری. پاداش حتمی در مقابل هر خوبی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بزرگی به عقل است نه به سال.در تقابل بین کارها و سخنان خردمندانه ی خردسال با سخنان وکارهای نابخردانه ی بزرگسال گفته می شود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

برای همه مادر است برای من زن بابا: با همه مهربان است با من نامهربان است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

با ماه نشینی ، ماه شوی ، با دیگ نشینی سیاه شوی: در تأثیر همنشینی گویند ،‌یعنی در اثر همنشینی با بدان ،‌بد می شوی و با نیکان نیک.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

با پولها کباب بی پولها دود کباب: شخص ثروتمند از مواهب زندگی استفاده می کند و بینوا می بیند و حسرت می کشد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پشت چشم نازک کردن: ناز آوردن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پشت دست داغ کردن: تصمیم گرفتن برای انجام ندادن کاری.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پا به دریا بگذاره دریا خشک می شود: بد شانس است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پرسیدن عیب نیست ،‌ ندانستن عیب است: در مذمت نادانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پنجه با شیر انداختن و مشت با شمشیر زدن کار خردمندان نیست: کار خطرناک کردن کار انسانهای عاقل نیست.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پول که زیاد شد خانه تنگ می شود و زن زشت: ثروت زیاد ، انسان را به سرگرمی های ناپسند وا می دارد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پی تقدیر رفتن از کوری است. در نکوهش سستی و تنبلی ویا استفاده نکردن از عقل و فکر خود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پشم در کلاه نداشتن. بی مایه بودن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بداست تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پرده هفت رنگ مگذار تو که در خانه بوریا داری: قناعت.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پولش از پارو بالا میره: ثروت زیادی دارد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پشت دست را داغ کردن: تصمیم به انجام ندادن کاری گرفتن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پایان شب سیه سپید است: مثل از پی هر گریه آخر خنده ای است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پول علف خرس است: دارایی و مال را به هر کس که بخواهد باید داد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پیاده شو باهم راه بریم: در مورد کسی که خیلی مغرور و متکبر شده است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

توبه گرگ مرگ است: کسی که دست از عادتش بر نداره.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تا تنور گرم است نان را بچسبان: کاملاً از فرصت استفاده کردن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تعارف اومد نیامد دارد: به کسی که تعارف می کنی ممکن قبول کنه ممکن نکنه.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تیرش به سنگ میخوره: به هدفش نمیرسه.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تیر توی تاریکی انداختن: با چشم بسته کاری رو انجام دادن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تافته جدا بافته بودن: خود را غیر از بقیه دانستن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تا توانی دلی بدست آور دل شکستن هنر نمی باشد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تیشه به ریشه زدن:‌ با پای خود به گور رفتن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

توی هفت آسمون یک ستاره نداشتن: بد شانسی آوردن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تو را خواهند پرسید که عملت چیست نگویند پدرت کیست: بازخواست آخرت.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو می روی به ترکستان است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تا مردم سخن نگفته باشد عیب و هوش نهفته باشد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت: کسی که قانع است قدرتمند است.وبگردی