آفتاب

ضرب المثل های انگلیسی همراه با ترجمهضرب المثل ،‌سخن كوتاه و مشهوري است كه به قصه اي عبرت آميز يا گفتاري نكته آموز اشاره مي كند و جاي توضيح بيشتر را مي گيرد .


The Anvil fears no blows
از آن بیدها نیست که با این بادها بلرزد.

Anger edges valor
خشم به آدم شجاعت می بخشد؛ خشم شمشیر تیز و برّان است.

Always look both ways before crossing the street
احتیاط به خرج دادن؛ با احتیاط عمل کردن

Advice is cheap
نصیحت خرجی ندارد.

All men are mortal
همه انسانها فناپذیر هستند.

All experience is education for the soul
همه تجربه ها جهت تربیت روح و نفس است.

All days are short to industry and long to idleness
زمان برای آدم بیکار خیلی به کندی می گذرد.

All things grow with time except grief
گذشت زمان از شدت غم و اندوه می کاهد.

Absence increases sorrow
غیبت طولانی باعث افزایش اندوه می شود.

Prevention is better than cure
پیشگیری بهتر از درمان است.

Practice makes perfect
کار نیکو کردن از پر کردن است.

The Pen is mightier than the sword
تیغ علم از تیغ آهن تیزتر بل ز صد  لشکرظفر انگیز تر

People who live in glass houses shouldn’t throw stone
عیبجو عیب خودش را نمی بیند.

Precious good are contained in small parcels
کوتاه خردمند به از نادان بلند است.

An Ounce of prevention is better than a pound of cure
جنگ اول به از صلح آخر؛ علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

One who acts through another, acts through himself
هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی

One can not put the clock/time back
زمان گذشته نیاید به بر؛ گذشته ها گذشته است.

Old habits die hard
مار پوست بگذارد و خوی نمی گذارد.

Never too old to learn
برای آموختن هیچ وقت دیر نیست.

No man can serve two masters
نی شود هم خدا را خواست و هم خرما را.

Necessity is the mother of invention
احتیاج مادر اختراع است.

No gain without pain
به رنج اندر است ای خردمند گنج نیابد کسی گنج نابرده رنج

Make haste slowly
عجله کار شیطان است.

Marry in May, run for aye
هر چیز به وقت خویش نیکوست.

Moderation in all things
در همه کارها میانه گزینی باید کرد.

Measure is medicine
اندازه نگه دار که اندازه نیکوست.

The Morning sun never lasts a day
چراغ هیچ کس تا صبح نسوزد.

Man is to man a wolf
انسان گرگ انسان است.

A Man’s best friends are his ten fingers
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

Much coin, much care
سر بزرگ بلای بزرگ دارد.

Men are not angles
انسان فرشته نیست؛ بشر جایزالخطاست.

Locking the stable door after the horses is gone
تریاق را بعد از مردن مار گزیده آوردن
نوشدارو پس از مرگ سهراب آوردن

Let the dead bury their dead
خفته را خفته کی کند بیدار.

Lightning never strikes in the same place twice
خانه دزد زده ایمن است؛ صاعقه دو بار در یک جا نمی زند.

Let sleeping dogs lie
چوب در لانه زنبور نکن؛ فتنه در خواب است بیدارش مکن.

Let bygones be bygones
گذشته ها گذشته است؛ آن قدح بشکست و آن پیمانه ریخت.

Least said, soonest mended
با آنکه سخن به لطف آب است کم گفتن هر سخن صواب است

Look before you leap
زرع نکرده پاره نکن؛ بی گدار به آب نزن.

A Leopard cannot change its spots
عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود

Kings have long arms
هر که را زور در بازوست، زر در ترازوست.

Killing no murder
هیچ خونی به ناحق ریخته نمی شود.

Kill two flies with one flap
با یک تیر دو نشان زدن

Kill the goose that lays the golden eggs
مرغ تخم طلا را کشتن؛ نان خود را آجر کردن

Knowledge is power
بالاتر است آنکه داناتر است.

Jack of all trades, master of none
آدم همه کاره، هیچ کاره است.

A Jar’s mouth may be stopped, a man’s cannot
در دروازه را می توان بست، ولی دهان مردم را نمی شود بست.
کام و دم مار و نیش کژدم بستن    بتوان، نتوان زبان مردم بستن

Judge not, that ye be not judged
عیب تو خواهی نگوید کس، عیب کس نگو.

Justice is half religion
انصاف ، نصف ایمان است.

A Jealous man is the keeper of his wealth
بخیل برای ثروت خود نگهبان است.

Joy surfeited turns to sorrow
آب ارچه زلال خیزد از خوردن پر ملال خیزد

Jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today
امروز نقد، فردا نسیه.

Jack is as good as his master
گفت و خوش گفت پیر برزیگر آنچنان مادر این چنین دختر

Juke and let the jaw go by
رطب خورده منع رطب چون کند.

A Joint pot does not boil
که دیگ شراکت نیاید به جوش.

Just what the doctor ordered
همین و می خواستیم.

The Jewel in the crown
گل سر سبد بودن، سر گل بودن

Just the ticket
خود خودش است.
وبگردی