آفتاب

کانگورو (Kangaroo)کانگورو (انگلیسی: Kangaroo) جانوری از راسته کیسه‌داران علف‌خوار از خانواده درازپایان (Macropodidae) است که در استرالیا و گینه نو زندگی می‌کند.

کانگورو می‌تواند به کمک پاهایش پرش‌های بلندی انجام دهد.

طول این پرشها به سه متر هم می‌رسد. دم کانگوروها بلند و عضلانی است.

نوع ماده‌ی آن دارای کیسه‌ایست که نوزاد کانگورو پس از به دنیا آمدن به داخل آن رفته و در آنجا از شیر مادر تغذیه می‌کند تا به رشد کافی رسیده و قادر به زندگی در بیرون کیسه شود.

نوزاد کانگورو در هنگام تولد جثّه‌ای بسیار کوچک دارد که قطر آن از دو سانتیمتر بیشتر نمی‌شود.

بزرگ‌ترین نوع کانگورو، کانگوروی قرمز است. کانگوروی خاکستری نوع دیگریست که تقریباً به بزرگی کانگوروی قرمز می‌شود.