آفتاب

زودیاک چینیزودیاک چینی بر پایه چرخه 12 ساله می باشد که هر سال با یک حیوان نشان داده می شود. نشانه های صور فلکی چینی با سال تولد تعیین می شوند. طبق سنت و فرهنگ چینی ها ترتیب صور فلکی با موش و به دنبال آن گاو نر شروع می شود.

طالع بینی چینی چه چیزهایی درباره شما می گویند؟

 در بسیاری از کتاب های پیشگویی و فال گیری، می بینیم که با توجه به این که هنگام تولد هر شخصی خورشید در کدام صورت فلکی قرار داشته است، خصوصیاتی را برای او بیان می کنند.زودیاک چینی بر پایه چرخه 12 ساله می باشد که هر سال با یک حیوان نشان داده می شود. نشانه های صور فلکی چینی با سال تولد تعیین می شوند. طبق سنت و فرهنگ چینی ها ترتیب صور فلکی با موش و به دنبال آن گاو نر شروع می شود.
وبگردی