آفتاب

ایمان صبر عشق توکل مفاهیمی هستند که علم های امروزی قابل توصیف نیستند فال حافظ هم بر همین اساس است انسان را تشویق به توکل و صبر و عشق می کند


وبگردی