آفتاب

آخرین خبر درباره سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران متوفیمدیرکل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: در ماه 83 قانون قانون تامین‌اجتماعی، قانون‌گذار برای هریک از بازماندگان واجد شرایط بیمه شده یا مستمری‌بگیر متوفی به منظور مشخص شدن میزان مستمری مربوطه، سهام تعیین شده است.

خبرآنلاین: ناهید حیدری افزود: بر این اساس همسر بیمه شده متوفی 50درصد و هر یک از فرزندان واجد شرایط (اعم از دختر و یا پسر) از 25درصد مزایای مستمری مربوطه برخوردار می‌شوند و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشند، میزان مستمری آنان دوبرابر خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین سهم هر یک از والدین تحت تکفل بیمه شده متوفی معادل 20درصد میزان مستمری مربوطه است.

وی تاکید کرد: در هر حال بازماندگان بیمه شده از 100درصد مستمری بازنشستگان متوفی استفاده خواهند کرد.