آفتاب

حادثه شدید برای شرکت کننده عصر جدید وسط اجرای نمایشدر آخرین قسمت از دور اول مسابقه عصرجدید،برای یکی از گروه های شرکت کننده حادثه‌ای اتفاق افتاد که خوشبختانه با حضور نیروهای درمانی خطر رفع شد.وبگردی