آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۴/۸شاخص بورس: ۱/۴۹۱/۹۵۵ واحد

درصد تغییر:  ۱.۷۵% مثبت

میزان افزایش: ۲۵/۶۷۸ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۱۲۵

نماد بدون تغییر بورس: ۵

نماد منفی بورس: ۲۰۴


نماد مثبت فرابورس: ۱۳۵

نماد بدون تغییر فرابورس: ۸

نماد منفی فرابورس: ۱۵۳


نماد های موثر بر شاخص:

فارس ۱.۱% مثبت

فولاد ۱.۷۵% مثبت

وپارس ۱۷.۹۶% مثبت

فملی ۰.۶۲% مثبت 

شستا ۴.۹۹% مثبت

شپنا ۴.۹۶% مثبت
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۲.۶۲% مثبت

شاخص صنعت: ۱.۶۶% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۲.۴۹% مثبت

شاخص هم وزن: ۰.۳۴٪ منفی