آفتاب

اجرای زیبا و تاثیرگذار خواننده و نوازنده نابینا در عصر جدیداجرای اول قسمت هجدهم عصر جدید با هنرمندی هومن لطفعلی خواننده و نوازنده نابینا آغاز شد. اجرای هومن لطفعلی نوازنده و خواننده نابینا بسیار زیبا بود. او با 9 انگشت پیانو نوازی زیبایی انجام داد و این اجرا مورد توجه داوران قرار گرفت.