آفتاب

کتک خوردن امین حیایی در «عصر جدید»!ویدئویی از حرکت نمایشی و بدلکاری امین حیایی در برنامه عصر جدید در شنبه 31 خرداد را ببینید.