آفتاب

برنامه‌ های درسی چهارشنبه ۲۶ شهریور مدرسه تلویزیونیجدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش: برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی  پایه١٢ رشته ساختمان

ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه پایه ١٠ رشته طراحی دوخت

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه ونرم افزار

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ عناصر و جزییات ساختمان پایه١١ رشته معماری

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ آشنایی با مکاتب هنری پایه١٢ رشته نقاشی

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر  پایه دوم

ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت١٢ تا١ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی  پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠تا١۵ادبیات فارسی پایه هفتم( درس اول بخش دوم)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم (درس اول بخش دوم)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی پایه نهم (درس اول بخش دوم)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع:چرخه تدریس مجازی ،از تئوری تا عمل

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک١ پایه دهم  رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠  فیزیک٣  پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱  پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۰:۴۵درس فیزیک۲  پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۲:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:

ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه۱۲رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۶درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۶:۳۰درس احکام۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی آموزش داده می شود.
وبگردی