آفتاب

طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شدسخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده اکبر طبری خبر داد و گفت او به ۳۱ سال حبس محکوم شده است.

ایرنا: غلامحسین اسماعیلی روز شنبه با اعلام خبر افزود: طبری از ۱۰ عنوان اتهامی در هشت عنوان محکومیت و در دو عنوان اتهامی تبرئه شده است.

وی اظهار داشت: حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بخش دیگر همین پرونده بویژه نسبت به کسانی که خارج از کشور هستند مفتوح است و دادگاه هنوز رأی نداده است همچنین بخش سوم پرونده هم در دادسرا مشغول تکمیل تحقیقات است.

اسماعیلی افزود: در پرونده ۱۶ هزار و ۸۰۰ صفحه‌ای شبکه ارتشاء و پولشویی که اکبر طبری اتباعی متهم ردیف اول آن بوده، برای ۱۶ متهم دیگر نیز احکام محکومیت صادر شده است که به تفصیل اتهامات و محکومیت‌های این افراد اعلام می‌شود.
 ۱) فرهاد مشایخ فریدن فرزند محمد هاشم متهم به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء (پنج فقره جرم مادی مشابه فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین اکبر طبری و حسن نجفی از طریق ایصال مال) و پولشویی از طریق تبدیل کردن وجه الرشا به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال از اکبر طبری پولشویی نسبت به پلاک‌های ثبتی ۸۱۶۰ به ارزش ۲۰۹ میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و ۸۱۶۱ به ارزش۲۱۳ میلیارد و ۹۲۸ میلیون ریال و فراهم کردن موجبات ارتشاء بین اکبر طبری و رسول دانیال زاده از طریق انتقال دو واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۸۱۶۰ و ۸۱۶۱ در برج روما است.

محکومیت فرهاد مشایخ عبارت است از: با کیفیات مخففه یک درجه تخفیف ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۴۶۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، که در یک عنوان اتهامی هم تبرئه شده است.

رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی متهم به مشارکت در شبکه چند نفر در امر ارتشاء به وصف سردستگی اکبر طبری و پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیارد ریال به حمیدرضا علیزاده بازپرس شعبه ۱۵ بازپرس دادسرای کارکنان دولت با وساطت مهدی زاهدیان است و محکومیت رسول دانیال زاده عبارت است از با کیفیات مخففه یک درجه تخفیف ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت، سه سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده.

متهم جلیل سبحانی فرزند رضا متهم به معاونت در فراهم نمودن موجبات تحقق جرم رشوه بین اکبر طبری و رسول دانیال زاده از طریق انتقال واحد آپارتمان فلورا و  پرداخت رشوه به اکبر اتباعی طبری محکوم به دو سال حبس تعزیری و با بیش از میانگین حداقل و حداقل مجازات مقرر قانونی بیست و یک ماه و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت شده است.

علیرضا مهر صادقی فرزند حسین متهم به فراهم آوردن موجبات تحقق بزه ارتشاء بین رسول دانیاز زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال یک واحد آپارتمان فلورا  است وی به سه سال حبس تعزیری، سال حبس ۱۰ تعزیری و ضبط مال ناشی از پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ۳۵ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال محکوم شده است.

حمیدرضا علیزاده فرزند قربان (بازپرس سابق) متهم به  دو فقره تأثیر دادن نفوذ افراد در تصمیمات قضایی در پرونده کلاسه ۹۶۰۲۶۷ و ۹۵۰۰۴۴ شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت اتهامی آقایان رسول دانیال زاده و داود سرخوش شهریو  دریافت رشوه به مبلغ سی میلیارد ریال به صورت ارز از رسول دانیال زاده با وساطت مهدی زاهدیان متهم است به پنج سال محرومیت از شغل دولتی
و سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نفع دولت و ۱۰ سال انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری.

بیژن قاسم زاده سنگرودی فرزند محمد اسماعیل (بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه) متهم به تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در اقدامات و تصمیمات قضایی منجر به تقویت حق از وریا مولانایی و دریافت رشوه از حسین حاجی رضا و نادر شریف نجار به مبلغ  ۲۸ میلیارد ریال به انفصال ابد از خدمات دولتی و  ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نفع دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم است.

مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متهم به دو فقره فراهم آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین رسول دانیال زاده و حمیدرضا علیزاده به مبلغ  ۳۰ میلیارد ریال و بیژن قاسم زاده و حسین حاجی رضا و نادر شریف نجار به مبلغ  ۲۸ میلیارد ریال از حبس حاجی رضا و نادر شریف نجار محکوم شده است به ۴۵ ماه حبس تعزیری و دو سال و نیم حبس تعزیری و رد مال با توجه به رضایت حسین حاجی رضا و عدم ادعای رد مال از جانب شریف نجار به لحاظ متواری بودن منتفی.

جواد ترکمان فرزند حسین متهم به معاونت در بزه گرفتن و عده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأموران به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
علی صادقی فرزند احمد متهم به معاونت در بره گرفتن وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأموران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بهرام حیدری فرد فرزند محمدرضا متهم به پنج فقره جرایم مادی مشابه فراهم آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین اکبر طبری و مصطفی نیازآذری به ۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

محمد هنرور فرزند علیرضا متهم به پنج فقره جرایم مادی مشابه جعل اسناد رسمی به نام خانم حکیمه شیرمحمدی به شش ماه حبس تعزیری با اعمال کیفیات مخفف محکوم شده است.

حسین حاجی رضا فرزند عبداله متهم به مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ  ۲۸  میلیارد ریال از طریق زاهدیان به بیژن قاسم زاده به شش ماه حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت و ضبط مال ناشی از ارتشاء محکوم شده است.

امیر عباس مصدق خاقان فرزند محمدرضا متهم به اتهام معاونت در جرم خرید زمین حمید محمدی توسط اکبر طبری با اکراه مالک به فروش از طریق تسهیل وقوع جرم و جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده بر خلاف واقع در نظریه کارشناسی سوم تیر ۱۳۹۴به درخواست اکبر طبری در هر دو مورد اتهامی تبرئه شده است.

فرهاد پورامن فرزند تراب متهم به اتهام معاونت در جرم خرید زمین حمید محمدی توسط اکبر طبری با اکراه مالک به فروش از طریق تسهیل وقوع جرم و معاونت در تاثیر نفع با ادعای داشتن اعتبار نزد مامورین شهرداری در ازای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی از هر دو عنوان اتهامی تبرئه شده است.
علی دیواندری فرزند محمد متهم به اعمال نفوذ یا سوء استفاده از روابط خصوصی با ماموران در این اتهام تبرئه شده است.

علی تن پوشان فرزند مصطفی متهم به فراهم آوردن موجبات ارتشاء بین اکبر طبری و جلیل سبحانی، در این اتهام تبرئه شده است.

در ادامه این حکم، فهرست اموال توقیف شده متهمان ناشی از اتهام ارتشاء و پولشویی به نفع دولت آمده است:

۱. یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۳۹۹ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی تهران واقع در بلوار کریم خان زند.
۲. یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر مربع به پلاک ثبتی ۹۲۲ فرعی از ۲۰ اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در قریه نجار کلا لواسان.
۳. یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸/۵۱ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۳۱۲۳ فرعی از ۲۴ اصلی بخش ۱۱ ثبتی تهران معروف به واحد ۳۱۳ از مجتمع اداری سانا.
۴. یک واحد آپارتمان شش دانگ به مساحت ۶۳۳/۹ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۵۹۵۷ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در تهران خیابان پاسداران کوهستان نهم خیابان شهید نوریان پلاک ۳۷ ط ۱۳ به مقدار فاحش بالغ بر ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی.
۵. سه دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک‌های ثبتی
الف- ۸۱۶۰ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۳۸۰ متر مربع
ب - ۸۱۶۱ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۳۸۸ متر مربع
ج - ۸۱۸۵ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۶۳۶ متر مربع هر سه واقع در تهران کامرانیه شمالی روبه روی کوچه ترکاشوند پلاک ۳۴ برج روما.
۶. طبقات ۱۱ و ۵ ساختمان متعلق به اکبر طبری واقع در خیابان کریم خان زند.
۷. پنج قطعه زمین واقع در بابلسر به پلاک‌های ثبتی ۲۵۶۹ فرعی از ۳ اصلی و پلاک ثبتی ۱۷۷ و ۱۷۶ و ۱۷۸ و ۱۲۷ همگی فرعی از ۶ اصلی بخش ۱۲ ثبتی بابلسر با ویلای احداثی در آن.

همچنین لیست مبالغ ضبط شده به نفع دولت ناشی از اتهام ارتشاء و پولشویی از متهمان به شرح زیر است:

۱. مبلغ ۸۴ میلیارد ریال وجه نقد و ۴۲ میلیارد ریال اقدام به خرید سهام شرکت سیمان خمسه.
۲. مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو وجه نقد.
۳. مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال شامل هزینه‌های تهیه و نصب کمد در واحد ۳۱۳ مجتمع سانا و همچنان اموال و اقلام موجود در آپارتمان مذکور به شرح لیست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مبلغ یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال در مجموع یک میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال.

۴. مبلغ ۵۰۰ هزار یورو وجه نقد
۵. مبلغ ۳۰ میلیارد ریال وجه نقد
۶. مبلغ ۲۸ میلیارد ریال وجه نقد.
معادل همین مبالغ به عنوان جزای نقدی باید توسط متهمان به نفع دولت واریز شود.وبگردی