آفتاب

برنامه های مدرسه تلویزیونیجدول زمانی پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی دانش آموزان در روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۹۹ اعلام شد.

جدول برنامه های مدرسه تلویزیونی روز سه شنبه۱۸شهریور به شرح ذیل است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣  هنرهای تجسمی پایه دهم
ساعت٨:٣٠ تا٩  صنایع چوب پایه دهم
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ طراحی دوخت پایه دهم
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:۴۵ویژه برنامه  پرسش مهر ریاست جمهوری  
 


۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی   پایه دوم  
ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش  پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

  متوسطه اول:


ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی  پایه هفتم (من حق دارم  )
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی   پایه هشتم (  تعاون ١)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم (زمین مهد زیبای انسانها )
 

متوسطه دوم:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران موضوع : ( فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی  ١ پایه دهم رشته علوم تجربی
   
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی  
ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  درس آمادگی دفاعی پایه دهم تمام رشته ها تدریس خواهد شد.