آفتاب

برنامه‌های درسی ۱۷ شهریور دانش آموزان در مدرسه تلویزیونیجدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن سیما اعلام شد.

به گزارش شب یکشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

*فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس نقشه کشی-مشترک زمینه صنعت

ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس زبان بصری -مشترک زمینه خدمات

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ سیستم های اندازه گیری - مشترک زمینه صنعت

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس کاربرد فناوری های نوین -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس ارتباط موثر-مشترک زمینه خدمات

*پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

 *متوسطه اول:

ساعت١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  علوم تجربی پایه هفتم (تجربه و تفکر)

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی  پایه هشتم (مخلوط و جداسازی مواد)

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶علوم تجربی پایه نهم (مواد و نقش آنها در زندگی)

*متوسطه دوم  :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ عربی زبان قرآن ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس تفکر و سوادرسانه ای  درس انتخابی پایه دهم و یازدهم تمام رشته های  

ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس زمین شناسی  پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠  درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت٨  تا ٨:٣٠علوم و فنون ادبی۱,پایه۱۰، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٨:٣٠  تا ٩علوم و فنون ادبی ٢، پایه ۱۱، ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠علوم و فنون ادبی ۳، پایه۱۲، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠  تا ١٠ نگارش١، پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲، پایه ۱۱، مشترک رشته ها

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ نگار ش٣، پایه۱۲، مشترک رشته ها

ساعت١١ تا ١١:٣٠ سلامت و بهداشت، پایه۱۲، مشترک رشته ها

ساعت١١:٣٠ تا ١٢، فیزیک ۱، پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک

ساعت١٢تا ١٢:٣٠ فیزیک٢ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت١٢:٣٠ تا ١٣  فیزیک٣ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن :

ساعت١۵تا١۵:٣٠  علوم و معارف قرآنی٣پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١۵:٣٠ تا١۶تاریخ اسلام ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی
وبگردی