آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۶/۱۱:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با کاهش ۴۳/۲۹۴ واحدی همراه بود.

شاخص بورس: ۱/۶۸۴/۷۴۱ واحد

درصد تغییر:  ۲.۵۱% منفی

میزان افزایش: ۴۳/۲۹۴ واحد منفی


شاخص فرابورس: ۱۷/۷۸۹ واحد

درصد تغییر: ۲.۰۴% منفی

میزان افزایش: ۳۷۰ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۳۷

نماد بدون تغییر بورس: ۶

نماد منفی بورس: ۳۰۸


نماد مثبت فرابورس: ۶۳

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۸

نماد منفی فرابورس: ۲۱۱


نماد های موثر بر شاخص:

فارس ۴.۹۵% منفی

شستا ۴.۹۹% منفی

فملی ۳.۵۸% مثبت

شپنا ۴.۹۹% منفی

اخابر ۵% منفی

شتران ۵% منفیشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۱.۸۱% منفی

شاخص صنعت: ۲.۶% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۲.۶۴% منفی

شاخص هم وزن: ۱.۴۱% منفی


🆔 @aftabonline80