آفتاب

پست اینستاگرام ظریف در روز تاسوعاوزیر امور خارجه با پست غزلی از حافظ در اینستاگرام خود در سوگ علمدار کربلا نشست.

محمد جواد ظریف در پست اینستاگرامی خود نوشت:

رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس             گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا          سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی          جانا روا نباشد خونریز را حمایت

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود         از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود                 زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت

ای آفتاب خوبان می‌جوشد اندرونم                      یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت

این راه را نهایت صورت کجا توان بست          کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

هر چند بردی آبم روی از درت نتابم               جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت...وبگردی