آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۶/۴:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با افزایش ۴۱/۶۶۹ واحدی همراه بود.شاخص بورس: ۱/۶۵۰/۲۵۰ واحد

درصد تغییر:  ۳.۵۹% مثبت

میزان افزایش: ۴۱/۶۶۹ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۱۷/۵۱۲ واحد

درصد تغییر: ۱.۶۹% مثبت

میزان افزایش: ۲۹۱ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۲۱۷

نماد بدون تغییر بورس: ۸

نماد منفی بورس: ۱۵۵


نماد مثبت فرابورس: ۱۲۶

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۵

نماد منفی فرابورس: ۱۶۵


نماد های موثر بر شاخص:

فارس ۴.۹۸% مثبت

فولاد ۴.۹۸% مثبت

فملی ۴.۹۷% مثبت

شستا ۴.۹۹% مثبت

شپنا ۵% مثبت

شتران ۴.۹۹% مثبت

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۳.۷۹% مثبت

شاخص صنعت: ۲.۷۶% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۳.۴۷% مثبت

شاخص هم وزن: ۰.۵% منفی


🆔 @aftabonline80