آفتاب

کول گرفتن یک کم توان در چهار راه توسط جوان شیرازیبه گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری آفتاب یک فرد کم توان که در حال عبور از چهار راه پارامونت شیراز بود توسط یک جوان شیرازی کول گرفته و به آن طرف خیابان رسانده شد.

در این فیلم یک پیرمرد پا شکسته همراه با عصا به زحمت از خیابان در حال عبور بوده و یک هموطن شیرازی با مشاهده وی اول سعی در گرفتن دست او را داشت و سپس جهت آسایش پیرمرد و سایر رانندگان آن را کول کرد و به آن طرف چهار راه برد.


🆔 @aftabonline80
وبگردی