آفتاب

حمله موشکی به عین‌الاسد یک سیلی بود، انتقام چیزی دیگریست / ضربه متقابل در راه است

پیام صریح رهبر انقلاب به آمریکایی‌ها / چشم در مقابل چشم...نشریه خط حزب الله در شماره دویست و چهل و ششم خود در مطلبی با تیتر «چشم در مقابل چشم» به دیدار نخست وزیر عراق با رهبر انقلاب و بیانات معظم له درباره انتقام سخت پرداخته است.

خبرآنلاین:  رهبر انقلاب روز سه‌شنبه‌ با مصطفی الکاظمی نخست وزیر کشور عراق دیدار و گفتگو داشتند که در این دیدار رهبر انقلاب با تاکید بر انتقام خون به ناحق ریخته شده‌ی حاج قاسم سلیمانی در کشور عراق پیام مهمی را از طریق این دیدار به آمریکایی‌ها منتقل کردند: «جمهوری اسلامی ایران هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه‌ متقابل را به آمریکایی‌ها خواهد زد.» با توجه به این بخش از سخنان رهبرانقلاب در این دیدار سخن هفته‌ی این شماره‌ی خط حزب‌الله به این بخش مهم از بیانات رهبرانقلاب در این دیدار اختصاص دارد. در این مطلب آمده است؛

جمعــه ۱۳ دی ۹۸، ســاعت ۱:۲۰ دقیقــه بامــداد، بزرگراه منتهی به فــرودگاه بغداد، شاهد عملیات تروریستی بزدلانه ای بود که دوران جدیــدی از تحــولات پی درپــی را در منطقه ی غرب آسیا رقم زد. با شنیدن خبر شهادت سردار دل هــا حاج قاســم ســلیمانی، نه تنهــا ملت ایــران بلکه منطقه و فضای جهانــی در بهت و حیرتی تکرارنشــدنی فرورفت. خبر، آنچنان غیرمنتظــره و اعجــاب آور بود که کســی باور نمی کرد که یکــی از محبوبتریــن چهره ها و شخصیت های ملی ایران را آن هم در حالی که «میهمان» کشور همســایه بوده مورد هدف ترور قــرار دهند.

هنوز ساعاتی از این جنایت بزرگ نگذشته بود که ابتدا پنتاگون در بیانیه ای رســما اعــلام کرد کــه رئیس جمهــور آمریکا دســتور مســتقیم این عملیات تــرور را داده و البته خود ترامپ هــم در مواضع بعــدی اش با تاکید مجــدد بر این موضــوع، مســئولیت کامــل ایــن جنایــت بی ســابقه را پذیرفت. در این سوی میدان اما با آسمانی شدن سردار پرافتخار اسلام و شــهادت او به دست شــقی‌ترین افراد بشر، این احساســات و عواطف ملت ایران بود که بــا این تعدی و دشــمنیِ علنــی و رودررو، جراحتی عمیق برداشــته بود؛ این جنایت هولناک دلها را سوزانده بود و همین دلها لاجرم به التیام و بازیابی آرامش و ســکینه اجتماعی نیاز داشت.

با انتشار پیام رهبر انقلاب در همان ساعات اول، دل های آتش گرفته به مشــت های گــره زده بــدل شــد: «انتقام سختی در انتظار جنایت کارانی اســت که دست پلید خود را به خون او و دیگر شــهدای حادثه ی دیشــب آلودند.» حضور میلیونی و فریاد رســای ملت های مسلمان ایران و عراق، نشــان داد که لحظه شــماری برای تحقق انتقام ســخت، فکر و ذهــن همــه ی علاقمنــدان و دلــدادگان به حــاج قاســم و جبهــه ی مقاومت اسـلامی را پــر کرده اســت.

این انتقام ســخت اما دفعــی و یکباره بــه وقوع نمی پیوســت بلکه در گام هایی محکم اســتوار و توأم با منطق و عقلانیت برنامه ریزی شــده بود و هنــوز هم در حال اجراست:
گام اول. این یک سیلی بود انتقام چیز دیگری است

شــش روز بعــد و در اولیــن ســاعات روز نوزدهــم دی، موشــک باران پایگاه نظامی عین‌الاســد که کارشناسان نظامی از آن به عنوان یک شهر نظامی و یکی از اصلی ترین پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه یــاد می کردند، تیتر رســانه های جهــان را بــه خــود اختصــاص داد. در اولین ســاعات پــس از این اقــدام متقابل ایــران، رهبــر انقلاب در دیدار مردم قم کــه به صورت زنده از رســانه ها پخش می شــد اعلام کردند کــه ایــن صرفا یک ســیلی بــوده و موضوع اصلی انتقام ســخت، خــروج آمریــکا از منطقه است.

اگرچــه دروغگویی رئیس جمهــور آمریکا مبنــی بر اینکه آســیب جدی ای در این حمله ی موشــکی به تاسیسات و نیروی انسانی مستقر در این پایگاه وارد نشده با هدف بی اهمیــت نشــان دادن این حملــه ی موشــکی انجام گرفت بتدریج اما اخبار تلفات نظامیــان آمریکا و تصاویر خســارات وارده نشــان داد که ضربه نیروی هوافضای ســپاه پاســداران کاری بوده و امــکان پنهان ســازی آثار و شواهد آن وجود ندارد.

رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعــه تهران نیز ضمن تعیین موضوعات اصلی و فرعی در این حوادث پی درپی، درباره ی پاسخ کوبنده و قدرت‌مندانه‌ی سپاه در حمله ی موشــکی به عین‌الاســد تاکید کردند که « ضربه ی مؤثر نظامی بود اما مهمتر و بالاتر از ضربه ی نظامی، ضربه ی حیثیتی بــود، ضربــه به هیبــت ابرقدرتــیِ آمریکا بــود... ضربه به ابهت آمریکا بود؛ این ضربه با هیچ چیزی جبران نمی شود.» ۹۸/۱۰/۲۷
گام دوم. ضربه متقابل در راه است

این بار در آخرین روز تیر ۹۹ «میهمان» دیگری راهی کشور همســایه (ایران) بود. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عــراق کــه پــس از فراز و نشــیب های طولانــی در عــراق و کشمکش های بر سر استقرار دولت، انتخاب شده بود، در اولین سفر خارجی خود به ایران آمده و با رهبر انقلاب دیدار داشت. رهبر انقلاب در این دیدار درباره ی شهادت شــهید ســلیمانی کلیدواژه «ضربت متقابل» را به کار بردند: «آنها میهمان شــما را در خانه ی شــما کشتند و صریحا به این جنایت اعتراف کردند... جمهوری اسلامی ایران هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و قطعا ضربه ی متقابــل را به آمریکایی ها خواهــد زد.»۹۹/۴/۳۱

به عقیده کارشناســان نظامــی، «ضربت متقابــل» از بالاتریــن ســطوح کنشگــری قدرت هــای منطقــه ای و بین المللی اســت که هزینه ی هرگونه تعــدی و حمله ی بعدی را به بالاترین میزان ممکن می رساند، به طوری که متجاوزین را از تــداوم اقدامات خصمانــه در آن حوزه ی درگیری باز می دارد. به کارگیری راهبرد ضربه متقابــل نیز البته یک برنامه ی جدید نیست بلکه سابقه ای بیش از چهل ساله در تاریخ انقلاب اسلامی دارد که رهبر انقلاب در مواضع متعددی از آن نام برده اند: "ضربت متقابل دانشــجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه ی جاسوســی یک سال پس از کشتار دانش آمــوزان و دانشــجویان در ۱۳ آبــان ۵۷ توســط مــزدوران آمریــکا در رژیــم پهلــوی" "آمادگی نظــام برای برخورد سخت و خشن با دولت سعودی در پی حادثه ی دردناک منا در سال ۹۴" "توقیف متقابل کشتی متخلف انگلیســی در مقابــل توقیــف بی دلیــل کشــتی ایرانــی" "ساقط کردن هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به دلیل تجاوز به محدوده ی سرزمینی ایران" تنها نمونه هایی از این ضربت متقابل بوده اند که همه و همه ارتقای امنیت و آرامش کشورمان را در پی داشته اند.

تا آنجــا کــه در بیانیــه ی گام دوم انقلاب اســلامی نیز این چنین بر راهبرد ضربت متقابل تأکید شــده که: «انقلاب اسلامی ملت ایران، قدرتمند اما مهربان و باگذشــت و حتی مظلوم بوده است.»

«مرتکب افراط ها و چپ روی هایی که مایه ی ننگ بسیاری از قیام ها و جنبش ها است، نشده است. در هیچ معرکه ای حتی با آمریکا و صدام، گلوله ی اول را شلیک نکــرده و در همه ی موارد، پــس از حمله ی دشمن از خود دفاع کرده و البته ضربت متقابل را محکم فرود آورده است.» این بار نیز ضربت متقابل دیگری در راه است. از طرفی تناســب ضربت متقابل با میزان دشمنی طرف مقابل -که به اوج خود رســیده- یکی از بدیهیات این راهبرد مهم و اثرگذار است، چشم در مقابل چشم و جان در مقابل جان؛ از طرف دیگر نباید فراموش کرد که این ضربت متقابل بخشی از پروژه ی انتقام سخت است که هدف نهایی آن اخراج آمریکا از منطقه خواهد بود.
وبگردی