آفتاب

«ازن» برای ششمین روز پیاپی هوای پایتخت را آلوده کردهوای پایتخت هم‌اکنون در شرایط قابل قبول است این در حالیست که میانگین کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به علت افزایش آلاینده «ازن» ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

ایسنا: آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۱۴۵ بود و هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۹۱ است‌ و کیفیت هوا در محدوده قابل قبول قرار دارد.

بر اساس این گزارش شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.