آفتاب

واکنش ابطحی به سخنان شیخ‌ حسین انصاریان / ... شک نکنید، قطار را «سرقت» کرده‌انداگر توصیه یک روضه خوان به ظلم نکردن و احترام به جامعه گذاشتن باعث پیاده کردن او از قطار انقلاب شود شک نکنید قطار را سرقت کرده اند و روی ریل ترکستان انداخته اند .

    محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت :

    مهم تر از سخنان انصاریان ناباورانه بودن آن در جامعه است

    این حرف های شیخ حسین باید اولیه ترین رفتار حکومت با مردم باشد

    اگرتوصیه یک روضه خوان به ظلم نکردن و احترام به جامعه گذاشتن باعث پیاده کردن او از قطار انقلاب شود شک نکنید قطار را سرقت کرده اند و روی ریل ترکستان انداخته اند .