آفتاب

گفتگوی گزارشگر تلویزیون با روح الله زمروح الله زم مدیر یکی از کانال های تلگرامی که توسط سپاه پاسداران دستگیر شده، در یک گفتگو در مقابل رضوانی گزارشگر تلویزیون نشست.