آفتاب

انتقاد تند مطهری از دانشجویان «شریف» / آبروی دانشجو را بردیدبرخی دانشجویان دانشگاه شریف در حوادث اخیر امتحان بدی دادند.

علی مطهری نایب رییس سابق مجلس نوشت:

برخی دانشجویان دانشگاه شریف در حوادث اخیر امتحان بدی دادند. گذشته از اعتراضی که حق آنها بود، فحش‌های رکیک و ناموسی که در دهم مهر دادند تاکنون در دانشگاه سابقه نداشت و آبروی دانشجو را بردند و اخیراً هم با اصرار بر مختلط شدن غذاخوری مفهوم مقدس آزادی را به آزادی حیوانی تنزل دادند.

وبگردی