آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۴/۱۵:شاخص بورس: ۱/۶۵۵/۴۰۷ واحد

درصد تغییر:  ۲.۱% مثبت

میزان افزایش: ۳۴/۰۶۳ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۲۳۴

نماد بدون تغییر بورس: ۸

نماد منفی بورس: ۹۰


نماد مثبت فرابورس: ۲۲۷

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۴

نماد منفی فرابورس: ۶۵


نماد های موثر بر شاخص:

فولاد ۴.۹۷% مثبت

فملی ۵% مثبت

شپنا ۴.۹۸% مثبت

تاپیکو ۴.۹۴% مثبت

خودرو ۴.۸% مثبت

پارسان ۴.۹۹% مثبت
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۲.۷۷% مثبت

شاخص صنعت: ۲.۱۸% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۲.۵% مثبت

شاخص هم وزن: ۱.۱۶% مثبت


🆔 @aftabonline