آفتاب

ساعت رسمی کشور، یک ساعت به جلو کشیده شدطبق قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حال سابق برگردانده می‌شود.

بر همین اساس فعالیت های اداری، پروازها و حرکت قطارها براساس ساعت رسمی صورت خواهد گرفت.

در روزهای قبل از سال ۱۴۰۱ بحث های بسیاری در باره تغییر ساعت رسمی کشور مطرح شد و در نهایت تصمیم بر این شد تا ساعت رسمی کشور مانند سال های گذشته در ساعت ۲۴ اول فرودین ماه، یک ساعت به جلو کشیده شود.