آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۴/۱۴شاخص بورس: ۱/۶۲۱/۳۶۷ واحد

درصد تغییر:  ۰.۵۲% مثبت

میزان افزایش: ۸/۴۶۵ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۱۲۳

نماد بدون تغییر بورس: ۶

نماد منفی بورس: ۱۹۳


نماد مثبت فرابورس: ۱۳۹

نماد بدون تغییر فرابورس: ۵

نماد منفی فرابورس: ۱۴۶


نماد های موثر بر شاخص:

شپنا ۴.۹۸% مثبت

وبملت ۴.۹۷% منفی

پارسان ۵% مثبت

رمپنا ۴.۹۸% مثبت

شتران ۴.۹۸% مثبت

تاپیکو ۴.۹۶% مثبتشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۰.۵۸% مثبت

شاخص صنعت: ۰.۷۱% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۰.۸% مثبت

شاخص هم وزن: ۰.۳۹% منفی