آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۴/۱۱:شاخص بورس: ۱/۶۱۲/۸۸۲ واحد

درصد تغییر:  ۴.۲۷% مثبت

میزان افزایش: ۶۶/۰۳۶ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۲۵۰

نماد بدون تغییر بورس: ۷

نماد منفی بورس: ۷۴


نماد مثبت فرابورس: ۱۷۶

نماد بدون تغییر فرابورس: ۳

نماد منفی فرابورس: ۱.۳


نماد های موثر بر شاخص:

فارس ۴.۹۸% مثبت

فولاد ۴.۹۸% مثبت

فملی ۴.۹۸% مثبت 

شستا ۴.۹۷% مثبت

کگل ۴.۹۸% مثبت

شپنا ۴.۹% مثبتشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۴.۴۱% مثبت

شاخص صنعت: ۳.۷۱% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۴.۱۴% مثبت

شاخص هم وزن: ۲.۴۵٪ مثبت

🆔 @aftabonline
وبگردی